INGAS Praha, spol. s r.o.

INGAS Praha, spol. s r.o. nabízí tyto služby v oblasti plošné plynofikace měst a obcí, plynofikaci průmyslových areálů, rodinných domů, rekonstrukce kotelen, výstavby kanalizačních a vodovodních systémů:

- studie a generely včetně výpočtů plynovodních sítí
- projekty k územnímu řízení
- geodetická zaměření
- projekty pro stavební povolení a prováděcí dokumentace
- komplexní inženýrská činnost

Představení firmy INGAS Praha, spol. s r.o.

Firma Ingas Praha, spol. s r.o. byla založena v roce 1995, jako projektová a inženýrská firma se zaměřením na projektování plošných plynofikací obcí, měst a liniových plynárenských staveb a to převážně pro investora Středočeskou plynárenskou, a.s. Firma zajišťuje projektovou dokumentaci od generelů ( koncepčních studií ) až po vydání stavebního povolení s kompletní inženýrskou činností včetně projednání vstupů na pozemky. Další činnost firmy se soustřeďuje na plynofikaci průmyslových areálů, rekonstrukce kotelen, plynofikace rodinných domků, zpracovává projekty vytápění,rozvodů vody a kanalizace včetně čistíren odpadních vod. Součástí našich služeb je i příprava materiálů pro výběrová řízení na dodavatele stavby, vypracování podkladů pro žádosti o dotace z fondů, které poskytují finanční prostředky na výstavbu inženýrských sítí, případně i nabídka jiného způsobu financování. Provádíme dozory investora až po kolaudační řízení.

Společnost má osm kmenových zaměstnanců, hlavního inženýra projektanta, autorizovaného inženýra, projektanta technologických zařízení staveb, autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby a oprávněného geodeta. Subdodavatelsky jsou zajišťovány geologické a hydrogeologické průzkumy, korozní průzkumy a projekty protikorozní ochrany, elektroprojekty pro napojení regulačních stanic a požární zprávy pro ta zařízení, která to vyžadují. Společnost má k dispozici vlastní výpočetní program pro výpočet hydraulických poměrů v plynovodních sítích všech tlakových hladin provozovaných jednotlivými plynárenskými podniky na území České republiky. Tento program je využíván především při výpočtech sítí na úrovni generelů. Hlavní náplní činnosti je komplexní předprojektová, projektová, geodetická, inženýrská a obchodní činnost při rozvoji plynofikace, při výstavbě vodovodů a kanalizací a to především ve Středočeském regionu. Pracovníci firmy Ingas Praha, spol. s r.o. mají dlouholeté zkušenosti v plynárenství a ostatních oborech a jsou připraveni poskytnout svým zákazníkům komplexní služby s vysokým standardem.